Imbitasyon Sa Pagpuasa

Sermon Title: IMBITASYON SA PAGPUASA

Sermon Text: MATEO 6:16-18 (ANG BIBLIA)

By: PTR MATT MAHUSAY SR.


Sermon Notes:

Ngano nga magpuasa, para asa kini?

Mateo 6:16-18 (Ang Biblia)

16 “Ug sa dihang magpuasa kamo, ayaw pagpakita nga nasubo kamo, sama sa mga tigpakaaron-ingnon kay gipasagdan nila nga nagkagidlay ang ilang mga nawong aron ang mga tawo makakita kanila nga nagpuasa. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga sila nakadawat na sa ilang ganti.
17 Apan ikaw, sa dihang magpuasa ka, panghiso sa imong ulo ug panghilam-os sa imong nawong
18 aron ang imong pagpuasa dili makita sa mga tawo kondili sa imong Amahan nga anaa sa tago, ug ang imong Amahan nga nagtan-aw kanimo sa tago magganti kanimo.

I. IMBITASYON SA PAGPUASA

1. Pagpuasa sa Publiko

A. Nasudnong Emehensya

Joel 1:1,14 (Ang Biblia)

1 Ang pulong sa Ginoo nga midangat kang Joel, nga anak ni Petuel:
14 Paggahin ug panahon sa pagpuasa, pagtawag ug usa ka balaang panagtigom. Tigoma ang mga kadagkoan ug ang tanang nagpuyo sa yuta ngadto sa balay sa Ginoo nga inyong Dios ug pagtuaw kamo ngadto sa Ginoo.

B. Pagdiskubre sa kabubot-on sa Dios

2 Mga Cronicas 20:3-4 (Ang Biblia)

3 Unya si Jehosafat nahadlok, ug mipahimutang sa iyang kaugalingon aron sa pagpangita sa Ginoo, ug nagmando ug usa ka pagpuasa sa tibuok Juda. 4 Ug ang Juda nagtigom aron sa pagpangita ug tabang gikan sa Ginoo; gikan sa tanang mga siyudad sa Juda sila miadto sa pagpangita sa Ginoo.

C. Sa panahon sa Paghinulsol

Jonas 3:5-9 (Ang Biblia)

5 Ug ang katawhan sa Ninibe mituo sa Dios; sila nagpahibalo ug usa ka pagpuasa ug nagsul-ob ug bisti nga sako, gikan sa labing halangdon kanila hangtod sa labing ubos kanila.
6 Unya ang balita midangat sa hari sa Ninibe ug siya mitindog sa iyang trono, mihukas sa iyang kupo ug nagtabon sa iyang kaugalingon ug sako ug milingkod sa abo.
7 Unya gihimo niya ang pahibalo ug gimantala sa tibuok Ninibe, “Pinaagi sa mando sa hari ug sa iyang mga kadagkoan: Ayaw tugoti ang tawo o ang mananap, panon sa baka o sa karnero, sa pagtilaw sa bisan unsang butang. Ayaw sila pakan-a o paimna ug tubig
8 ug kusog ngadto sa Dios. Oo, pabiyaa ang matag usa kanila gikan sa iyang daotan nga pamaagi ug gikan sa kabangis nga anaa sa iyang mga kamot.
9 Kinsa ang nasayod kon ang Dios dili ba motalikod ug masubo ug mobiya sa iyang bangis nga kasuko aron dili kita mangamatay?”

D. Isip kabahin sa Pagsimba

Mga Buhat 13:1-3 (Ang Biblia)

1 Ug didto sa iglesia sa Antioquia dihay mga propeta ug mga magtutudlo nga mao sila si Bernabe, si Simeon nga ginganlan ug Negro, si Lucio nga taga-Cirene, si Manaen nga sakop sa panimalay ni Herodes nga gobernador ug si Saulo.
2 Samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, ang Espiritu Santo miingon, “Igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga niini gitawag nako sila.”
3 Unya human sila makapuasa ug makaampo, ilang gipandong ang ilang mga kamot kanila ug gipagikan sila.

E. Sa pagtudlo ug Pangula

Mga Buhat 14:23 (Ang Biblia)

23 Ug sa nakatudlo na sila ug mga kadagkoan alang kanila diha sa matag iglesia, pinaagi sa pag-ampo ug mga pagpuasa, ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gituohan.

2. Personal nga Pagpuasa

A. Alang sa personal nga pangamuyo

2 Samuel 12:16 (Ang Biblia)

16 Busa si David nagpakiluoy sa Dios alang sa bata ug si David nagpuasa ug misulod ug mihigda sa yuta sa tibuok nga gabii.

B. Ingon nga tubag sa Dautang Balita

Nehemeyas 1:4 (Ang Biblia)

4 Sa pagkadungog nako niining mga pulonga, milingkod ako ug mihilak ug nagbangutan sulod sa pipila ka adlaw ug ako nagpadayon sa pagpuasa ug pag-ampo sa atubangan sa Dios sa langit.

C. Sa pagpangita ug kalooy

Daniel 9:3 (Ang Biblia)

3 Unya miatubang ako sa Ginoong Dios, nangita kaniya pinaagi sa pag-ampo ug mga pagpangaliyupo, uban ang pagpuasa ug pagbisti ug sako ug mga abo.

II. PAGPUASA ALANG SA HUSTONG MAMIMINAW

Zacarias 7:5 (Ang Biblia)

5 “Sultihi ang tanang katawhan sa yuta ug ang mga pari. Sa dihang kamo nagpuasa ug nagbangutan sa ikalima ug sa ikapito nga bulan niining 70 ka tuig, alang ba kanako ang inyong pagpuasa?

“Ang imong motibo sa pagpuasa kinahanglan mao ang paghimaya sa Dios, dili ang pagbaton ug emosyonal nga kasinatian, ug dili ang pagkab-ot sa personal nga kalipay, kun husto ang imong motibo, pasidunggan sa Dios ang imong matinguhaon nga kasing-kasing ug panalanginan ang imong panahon uban kaniya sa espesyal kaayo nga pamaagi.”

(Hinubad)

III. PAGPUASA ALANG SA SAKTONG GANTI

Mateo 6:33 (Ang Biblia)

33 Apan maoy unaha ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug kining tanan idugang kaninyo.

Joel 2:18-20 (Ang Biblia)

18 Unya ang Ginoo nangabubho alang sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan.
19 Ang Ginoo mitubag ug miingon sa iyang katawhan, “Ania, nagpadala ako kaninyo ug trigo, bino, ug lana, ug mangatagbaw kamo, ug dili na kamo nako himoon nga talamayon taliwala sa mga kanasoran.
20 “Akong ipalayo gikan kanimo ang anaa sa amihanan ug abogon kini ngadto sa uga ug mingaw nga yuta, ang atubangan niini ngadto sa dagat sa silangan, ug ang luyo niini ngadto sa dagat sa kasadpan; ang isog ug hugaw nga baho niini mangalisbo. Siya gayod nagbuhat ug dagkong mga butang!

Joel 2:25 (Ang Biblia)

25 Akong ibalik kaninyo ang mga tuig nga gikaon sa nagpanon nga mga dulon, sa lukton, sa tigpangdaot ug sa tigpamutol, ang akong dako nga kasundalohan nga akong gipadala sa inyong taliwala.

Joel 2:12 (Ang Biblia)

12 “Apan bisan karon,” nag-ingon ang Ginoo, “balik kamo kanako uban ang bug-os ninyong kasingkasing, uban ang pagpuasa, uban ang paghilak ug uban ang pagsubo;