Sermons on Christianity

Signs of the Times

“We cannot be prepared for the Second Coming of Jesus until we have truly embraced his First Coming.”

Dapit Sa Pagpangalagad

Sermon Title: DAPIT SA PAGPANGALAGAD Scripture Text: EXODO 17:8-13 (RCPV) Guest Speaker: PTR JIJI SAPITULA Sermon Notes: Exodo 17: 8-13 (RCPV) 8 Unya nangabot ang mga Amalekanhon ug giataki nila ang mga Israelita didto sa Refidim. 9 Si Moises miingon kang Josue, “Pagpilig pipila ka tawo ug pakig-away kamo sa mga Amalekanhon ugma. Magtindog ako sa tumoy sa bungtod nga maggunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako.” 10 Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya ug nakig-away sila sa…

Good Friday

“We need to remember that there is no little sin because there is no little God to sin against.”

Biyernes Santo

Sermon Title: BIYERNES SANTO Scripture Text: MARCOS 14:43-50 (ANG BIBLIA) Sermon Series: KWARESMA: PANAW NGADTO SA WALAY SULOD NGA LUBNGANAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Marcos 14:43-50 (Ang Biblia) 43 Samtang nagsulti pa siya, dihadiha miabot si Judas, usa sa napulo ug duha, kinuyogan sa usa ka panon sa katawhan nga sangkap sa mga espada ug mga puspos. Gikan sila sa mga pangulong pari ug sa mga eskriba ug sa mga kadagkoan sa mga Judio. 44 Mihatag kanila ug usa ka ilhanan…

Maundy Thursday

“We cannot truly love others unless we first know for ourselves that Jesus loves us.”

Huwebes Santo

Sermon Title: HUWEBES SANTO Scripture Text: MATEO 26:26-28, 36-39 (ANG BIBLIA) Sermon Series: KWARESMA: PANAW NGADTO SA WALAY SULOD NGA LUBNGANAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Mateo 26:26-28 (Ang Biblia) 26 Ug samtang nangaon sila, si Jesus mikuha ug pan ug sa nakapanalangin na siya, iya kining gipikaspikas ug gihatag ngadto sa mga tinun-an. “Pagkuha ug kaon kamo, kini mao ang akong lawas.” 27 Ug nagkuha siya ug kupa ug sa nakapasalamat na siya, gihatag niya kini kanila ug siya miingon, “Inom…