Sermon Archive

Ang Dios Ug Ang Atong Debosyon

“Angayan gayud nga kita dapig sa Dios tungod Siya ang atong magbubuhat, manluluwas, tig-preserbar ug ang atong suod nga higala. Bisan pa nga anaa ka dapig sa Dios aduna kini butang nga gikinahanglan nga kun ikaw dapig sa Dios, nagkinahanglan kini ug desisyon, aksyon ug nagkinahanglan ka nga malahi.”

God’s Gifts: Grateful or Grumbling

“Where God guides, he provides.Where God leads, he feeds.He is not just our source, he is our supply.” Sermon Title: GOD’S GIFTS: GRATEFUL OR GRUMBLING Sermon Text: EXODUS 16 (NIV) Sermon Series: MOSES: LIFE LESSONS FROM THE HESITANT HERO By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EXODUS 16:10-18 NIV 10 While Aaron was speaking to the whole Israelite community, they looked toward the desert, and there was the glory of the LORD appearing in the cloud.11 The LORD said to Moses, 12 “I have heard the…

Gasa Sa Dios: Mapasalamaton o Magbagolbol

“Ang buot ipasabot sa mana mao nga kita nagkinahanglan ni Ginoong HesuKristo. Anaa sa Dios ang walay katapusang suplay sa grasya diha ni Kristo, apan kinahanglan nga sa kanunay kita mogunit Kaniya. Tungod kay si Hesus ang pan sa kinabuhi.”

Ang Dios Ug Ang Imong Pulang Dagat

“Kinahanglan nga kita magpasensya ug atong itahan ang atong panginahanglan sa pag control kay ang agianan sa Dios kanunayng abli bisan pa nga sa imong pagtan-aw sirado. Hinumdumi nga ang Dios naghimo ug usa ka tinuyo nga direksyon aron ang kangitngit sa pagduhaduha makabaton ug kalipay diha sa pagkalingkawas.”

Here I Am Lord… Send Someone Else!

God’s call is not a call to succeed, but a call to obey. Sermon Title: HERE I AM LORD… SEND SOMEONE ELSE! Sermon Text: EXODUS 3:11-4:20 (NIV) Sermon Series: MOSES: LIFE LESSONS FROM THE HESITANT HERO By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EXODUS 3:10-14 NIV 10 “So now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people the Israelites out of Egypt.” 11 But Moses said to God, “Who am I, that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out…

Ania Ako Ginoo, Lain Lay Sugua

Sermon Title: ANIA AKO GINOO, LAIN LAY SUGUA Scripture Text: EXODO 4:1-20 (ANG BIBLIA) Sermon Series: MOISES: MGA PAGTULUN-AN SA KINABUHI GIKAN SA NAGDUHA-DUHA NGA BAYANI By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Exodo 4:1-20 (Ang Biblia) 1 Unya si Moises mitubag, “Apan dili sila motuo kanako ug dili mamati sa akong tingog, kay sila moingon, ‘Ang Ginoo wala magpakita kanimo.’ ”2 Ug ang Ginoo miingon, “Unsa man kanang anaa sa imong kamot?” Ug siya miingon, “Usa ka sungkod.”3 Siya miingon kaniya, “Ilabay kana…

The Calling of God

The providence of God never stops working in your life. Sermon Title: GOD’S UNSEEN PROVIDENCE Sermon Text: EXODUS 1:8 – 2:10 (NIV) Sermon Series: MOSES: LIFE LESSONS FROM THE HESITANT HERO By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EXODUS 3:1-10 NIV 1 Now Moses was tending the flock of Jethro his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the desert and came to Horeb, the mountain of God. 2 There the angel of the LORD appeared to…

Ang Dili Makita Nga Probidensya sa Dios

Sermon Title: ANG DILI MAKITA NGA PROBIDENSYA SA DIOS Scripture Text: EXODO 1:8 – 2:10 (ANG BIBLIA) Sermon Series: MOISES: MGA PAGTULUN-AN SA KINABUHI GIKAN SA NAGDUHA-DUHA NGA BAYANI By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Exodo 1:8 (Ang Biblia) 8 Unya dihay miabot nga usa ka bag-ong hari sa Ehipto nga wala makaila kang Jose. Exodo 2:10 (Ang Biblia) 10 Sa pagkadako na sa bata gidala siya sa inahan ngadto sa anak nga babaye sa Paraon, ug siya nahimo nga iyang anak,…