Sermons by Matias Mahusay Sr.

Biyernes Santo

Sermon Title: BIYERNES SANTO Scripture Text: MARCOS 14:43-50 (ANG BIBLIA) Sermon Series: KWARESMA: PANAW NGADTO SA WALAY SULOD NGA LUBNGANAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Marcos 14:43-50 (Ang Biblia) 43 Samtang nagsulti pa siya, dihadiha miabot si Judas, usa sa napulo ug duha, kinuyogan sa usa ka panon sa katawhan nga sangkap sa mga espada ug mga puspos. Gikan sila sa mga pangulong pari ug sa mga eskriba ug sa mga kadagkoan sa mga Judio. 44 Mihatag kanila ug usa ka ilhanan…

Huwebes Santo

Sermon Title: HUWEBES SANTO Scripture Text: MATEO 26:26-28, 36-39 (ANG BIBLIA) Sermon Series: KWARESMA: PANAW NGADTO SA WALAY SULOD NGA LUBNGANAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Mateo 26:26-28 (Ang Biblia) 26 Ug samtang nangaon sila, si Jesus mikuha ug pan ug sa nakapanalangin na siya, iya kining gipikaspikas ug gihatag ngadto sa mga tinun-an. “Pagkuha ug kaon kamo, kini mao ang akong lawas.” 27 Ug nagkuha siya ug kupa ug sa nakapasalamat na siya, gihatag niya kini kanila ug siya miingon, “Inom…

Ang Dios Ug Ang Atong Debosyon

“Angayan gayud nga kita dapig sa Dios tungod Siya ang atong magbubuhat, manluluwas, tig-preserbar ug ang atong suod nga higala. Bisan pa nga anaa ka dapig sa Dios aduna kini butang nga gikinahanglan nga kun ikaw dapig sa Dios, nagkinahanglan kini ug desisyon, aksyon ug nagkinahanglan ka nga malahi.”

Gasa Sa Dios: Mapasalamaton o Magbagolbol

“Ang buot ipasabot sa mana mao nga kita nagkinahanglan ni Ginoong HesuKristo. Anaa sa Dios ang walay katapusang suplay sa grasya diha ni Kristo, apan kinahanglan nga sa kanunay kita mogunit Kaniya. Tungod kay si Hesus ang pan sa kinabuhi.”

Ang Dios Ug Ang Imong Pulang Dagat

“Kinahanglan nga kita magpasensya ug atong itahan ang atong panginahanglan sa pag control kay ang agianan sa Dios kanunayng abli bisan pa nga sa imong pagtan-aw sirado. Hinumdumi nga ang Dios naghimo ug usa ka tinuyo nga direksyon aron ang kangitngit sa pagduhaduha makabaton ug kalipay diha sa pagkalingkawas.”

Ania Ako Ginoo, Lain Lay Sugua

Sermon Title: ANIA AKO GINOO, LAIN LAY SUGUA Scripture Text: EXODO 4:1-20 (ANG BIBLIA) Sermon Series: MOISES: MGA PAGTULUN-AN SA KINABUHI GIKAN SA NAGDUHA-DUHA NGA BAYANI By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Exodo 4:1-20 (Ang Biblia) 1 Unya si Moises mitubag, “Apan dili sila motuo kanako ug dili mamati sa akong tingog, kay sila moingon, ‘Ang Ginoo wala magpakita kanimo.’ ”2 Ug ang Ginoo miingon, “Unsa man kanang anaa sa imong kamot?” Ug siya miingon, “Usa ka sungkod.”3 Siya miingon kaniya, “Ilabay kana…