Sermons by Matias Mahusay Sr.

Imbitasyon Sa Pagpuasa

Sermon Title: IMBITASYON SA PAGPUASA Sermon Text: MATEO 6:16-18 (ANG BIBLIA) By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: Ngano nga magpuasa, para asa kini? Mateo 6:16-18 (Ang Biblia) 16 “Ug sa dihang magpuasa kamo, ayaw pagpakita nga nasubo kamo, sama sa mga tigpakaaron-ingnon kay gipasagdan nila nga nagkagidlay ang ilang mga nawong aron ang mga tawo makakita kanila nga nagpuasa. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga sila nakadawat na sa ilang ganti.17 Apan ikaw, sa dihang magpuasa ka, panghiso sa imong ulo ug…

Ang Gasa: Bulawan

Sermon Title: ANG GASA: BULAWAN Sermon Text: MATEO 2:1-12 ANG BIBLIA By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: Mateo 2:1-12 (Ang Biblia) 1 Niadtong tungora sa natawo na si Jesus didto sa Betlehem sa Judea sa panahon ni Herodes nga hari, dihay mga mago gikan sa Sidlakan nga miabot sa Jerusalem, ug nangutana,2 “Hain man ang gipanganak nga hari sa mga Judio? Kay nakita namo ang iyang bituon didto sa Sidlakan ug nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya.”3 Sa pagkadungog niini ni…

Reyalidad Sa Gipili

Gipahinumduman ka nga moagi ka ug mga kalisud apan ayaw kalimot nga ikaw gipili sa Dios ug dili ka pagabiyaan. Anaa ka niya ug ikaw nahisakop kaniya. Hinumdumi kun unsa ka diha sa Dios!