Sermons by Matias Mahusay Sr.

Kasina: Ang Sala Nga Wala Nato Hibalo-i Nga Naa Ta

Sermon Title: KASINA: ANG SALA NGA WALA NATO HIBALO-I NGA NAA TA Sermon Text: 1 SAMUEL 18:6-16 (ANG BIBLIA) Sermon Series: PIKAS BAHIN: PAGTUON SA KINABUHI NI DAVID By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: 1 SAMUEL 18:6-16 (Ang Biblia) 6 Samtang namauli sila, human mapatay ni David ang Filistihanon, ang mga babaye nanggula gikan sa tanang siyudad sa Israel nga nag-awit ug nagsayaw aron sa pagsugat kang Hari Saul, uban ang mga gagmayng tambor, uban sa kalipay, uban sa mga awit sa mga…

Nakita Ko Ang Ginoo

“Ang pagkabanhaw ni Kristo, sama sa iyang paglansang sa krus, usa ka pulong gikan sa Dios nga nagsulti sa usa ka lawom nga kamatuoran nga nagbag-o sa tanan.” – Adam Hamilton (hinubad)

Si Hesus (Unang Bahin)

Sermon Title: SI HESUS (UNANG BAHIN) Sermon Text: NAGKALAIN-LAING TEKSTO Sermon Series: BALIK SA SUKARANAN By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: Juan 1:1 (Ang Biblia) 1 Sa sinugdan mao na ang Pulong ug ang Pulong uban sa Dios, ug ang Pulong Dios. 1 Juan 4:2 (Ang Biblia) 2 Inyong mahibaloan ang Espiritu sa Dios pinaagi niini: ang matag espiritu nga mag-ila nga si Jesu-Cristo mianhi diha sa unod, iya sa Dios “Ang kasingkasing sa Kristohanong pagtoo usa ka tawo. Sa tinuod, ang Kristiyanidad…