Sermons on Faith

Why Israel Matters

“God’s unconditional grace is received not by a perfect life but by humble repentance and faith.”

Nganong Importante Ang Israel

“Ang paglungtad sa Israel isip usa ka nasod nga gitaliwad-an sa mga kaaway maoy ebidensya nga ang Dios mituman sa iyang saad. Matinud-anon siya nga Dios kinsa naghimo ug saad ngadto kang Abraham ug makita ang katumanan niini.”

Adunay Dios Sa Langit

“Ang Dios wala maglungtad aron sa paghimo sa usa ka dako nga butang sa atong mga plano. Kita anaa aron sa paghimo sa usa ka dako nga butang gikan sa iyang plano.”

Caught Up!

“The good news of the rapture is: I’ll be there. You’ll be there. We’ll all be there if we believe in him.”

Bayawon

“Mao kini ang gipasabot; nga si Hesus namatay ug ang mga Kristohanon daw sa nahikatulog lang tungod kay giangkon ni Hesus ang kayugot sa Dios diri kanato ug siya namatay puli kanato. Ug ang iyang kamatayon, kamatayon sa usa ka kalag nga gisulatan ug siya ang miangkon mao nga ang kamatayon sa mga magtotoo dili na usa ka tunglo sa sala kundili sama ra sa nahikatulog tungod kay giangkon nani Hesus ang silot sa kamatayon nga alang unta kanato. Kun mahanaw na ang atong lawas, wala kita mamatay apan sama ra sa nahikatug. Tungod kay si Hesus ang namatay.”

The Comfort of the Rapture

“The rapture is a Bible teaching which says that there will be one generation of Christians who will not face physical death. This generation, who are alive when Jesus returns, will be caught up with him in the air and will not face physical death.”

God’s End-time Calendar for Israel (Part 2)

Our hope lies not in knowing what the future holds, but in knowing Who holds the future! Sermon Title: GOD’S END-TIME CALENDAR FOR ISRAEL (Part 2) Sermon Text: DANIEL 9:20-27 (NASB) Sermon Series: LIVING IN THE LAST DAYS By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: DANIEL 9:24-27 NASB 24 Seventy weeks have been decreed for your people and your holy city, to finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision…

The Rich Man and Lazarus

“Those who find it easy to ignore Scripture will find it equally easy to ignore anyone who preaches Scripture to them.”

Ang Adunahan ug si Lazaro

“Kadtong nakakaplag nga sayon ​​​​sa pagbaliwala sa Kasulatan makit-an nga parehas nga dali ang pagbalewala sa bisan kinsa nga nagwali sa Kasulatan ngadto kanila.”