Sermons on Commitment

Signs of the Times

“We cannot be prepared for the Second Coming of Jesus until we have truly embraced his First Coming.”

Dapit Sa Pagpangalagad

Sermon Title: DAPIT SA PAGPANGALAGAD Scripture Text: EXODO 17:8-13 (RCPV) Guest Speaker: PTR JIJI SAPITULA Sermon Notes: Exodo 17: 8-13 (RCPV) 8 Unya nangabot ang mga Amalekanhon ug giataki nila ang mga Israelita didto sa Refidim. 9 Si Moises miingon kang Josue, “Pagpilig pipila ka tawo ug pakig-away kamo sa mga Amalekanhon ugma. Magtindog ako sa tumoy sa bungtod nga maggunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako.” 10 Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya ug nakig-away sila sa…

Biyernes Santo

Sermon Title: BIYERNES SANTO Scripture Text: MARCOS 14:43-50 (ANG BIBLIA) Sermon Series: KWARESMA: PANAW NGADTO SA WALAY SULOD NGA LUBNGANAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Marcos 14:43-50 (Ang Biblia) 43 Samtang nagsulti pa siya, dihadiha miabot si Judas, usa sa napulo ug duha, kinuyogan sa usa ka panon sa katawhan nga sangkap sa mga espada ug mga puspos. Gikan sila sa mga pangulong pari ug sa mga eskriba ug sa mga kadagkoan sa mga Judio. 44 Mihatag kanila ug usa ka ilhanan…

The Presence of God

“There’s not a place, not a possession, not a pleasure, nor any other person, that can satisfy apart from God.”

God’s Gifts: Grateful or Grumbling

“Where God guides, he provides.Where God leads, he feeds.He is not just our source, he is our supply.” Sermon Title: GOD’S GIFTS: GRATEFUL OR GRUMBLING Sermon Text: EXODUS 16 (NIV) Sermon Series: MOSES: LIFE LESSONS FROM THE HESITANT HERO By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EXODUS 16:10-18 NIV 10 While Aaron was speaking to the whole Israelite community, they looked toward the desert, and there was the glory of the LORD appearing in the cloud.11 The LORD said to Moses, 12 “I have heard the…

Ang Dios Ug Ang Imong Pulang Dagat

“Kinahanglan nga kita magpasensya ug atong itahan ang atong panginahanglan sa pag control kay ang agianan sa Dios kanunayng abli bisan pa nga sa imong pagtan-aw sirado. Hinumdumi nga ang Dios naghimo ug usa ka tinuyo nga direksyon aron ang kangitngit sa pagduhaduha makabaton ug kalipay diha sa pagkalingkawas.”

Here I Am Lord… Send Someone Else!

God’s call is not a call to succeed, but a call to obey. Sermon Title: HERE I AM LORD… SEND SOMEONE ELSE! Sermon Text: EXODUS 3:11-4:20 (NIV) Sermon Series: MOSES: LIFE LESSONS FROM THE HESITANT HERO By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EXODUS 3:10-14 NIV 10 “So now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people the Israelites out of Egypt.” 11 But Moses said to God, “Who am I, that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out…

Ania Ako Ginoo, Lain Lay Sugua

Sermon Title: ANIA AKO GINOO, LAIN LAY SUGUA Scripture Text: EXODO 4:1-20 (ANG BIBLIA) Sermon Series: MOISES: MGA PAGTULUN-AN SA KINABUHI GIKAN SA NAGDUHA-DUHA NGA BAYANI By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Exodo 4:1-20 (Ang Biblia) 1 Unya si Moises mitubag, “Apan dili sila motuo kanako ug dili mamati sa akong tingog, kay sila moingon, ‘Ang Ginoo wala magpakita kanimo.’ ”2 Ug ang Ginoo miingon, “Unsa man kanang anaa sa imong kamot?” Ug siya miingon, “Usa ka sungkod.”3 Siya miingon kaniya, “Ilabay kana…

The Calling of God

The providence of God never stops working in your life. Sermon Title: GOD’S UNSEEN PROVIDENCE Sermon Text: EXODUS 1:8 – 2:10 (NIV) Sermon Series: MOSES: LIFE LESSONS FROM THE HESITANT HERO By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EXODUS 3:1-10 NIV 1 Now Moses was tending the flock of Jethro his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the desert and came to Horeb, the mountain of God. 2 There the angel of the LORD appeared to…