Tambal Sa Nawad-an ug Kadasig

Tambal Sa Nawad-an ug Kadasig

Kun ang Dios anaa kanimo, siya nagabuhat. Ug bisan unsa ka gamay nga paagi, dili kini mahimong ubos tungod kay naa ang Dios.

Sermon Title: TAMBAL SA NAWAD-AN UG KADASIG

Sermon Text: HAGEO 2:1-9 (ANG BIBLIA)

Sermon Series: HAGEO: KARON ANG TAKNA

By: PTR MATT MAHUSAY SR.


Sermon Notes:

Hageo 2:1-9 (Ang Biblia)

1 Sa ikaduhang tuig ni Hari Dario, sa ikapito nga bulan, sa ika-21 nga adlaw sa bulan, ang pulong sa Ginoo midangat pinaagi kang Hageo nga propeta,
2 “Sultihi karon si Zerubabel nga anak ni Sealtiel, ang gobernador sa Juda, ug si Josue nga anak ni Jehosadak, ang labawng pangulong pari ug ang tanang nahibilin sa katawhan ug ingna,
3 ‘Kinsa ang nahibilin kaninyo nga nakakita niining balaya sa una niyang himaya? Unsa ang inyong pagtan-aw niini karon? Dili ba kini walay hinungdan sa inyong mga panan-aw?
4 Bisan pa niana pagmaisogon, O Zerubabel, nag-ingon ang Ginoo; pagmaisogon, O Josue nga anak ni Jehosadak, ang labawng pangulong pari. Pagmaisogon kamong tanang katawhan sa yuta, nag-ingon ang Ginoo. Pagbuhat kay ako nag-uban kaninyo, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon,
5 sumala sa saad nga akong gihimo kaninyo sa diha nga migula kamo gikan sa Ehipto. Ang akong Espiritu magpabilin diha sa taliwala ninyo; ayaw kamo kahadlok.
6 Kay mao kini ang giingon sa Ginoo sa mga panon: Sa makausa pa, sa makadiyot, uyogon nako ang kalangitan ug ang yuta ug ang dagat ug ang uga nga yuta,
7 ug uyogon nako ang tanang mga nasod aron ang mga bahandi sa tanang mga nasod moabot ug pun-on nako sa himaya kining balaya, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon.
8 Ang plata akoa ug ang bulawan akoa usab, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. 9 Ang ulahing himaya niining balaya molabaw pa kay sa una, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon, ug niining dapita ihatag nako ang kauswagan, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon.’ ”

Gibuhat na nako ang labing maayo, apan sa akong hunahuna, dili pa igo ang labing maayo nga akong nahimo.

2 Corinto 4:8-9 (Ang Biblia)

8 Kami gipiit sa tanang paagi apan wala mapugngi; gilisodlisod apan wala kawad-i ug paglaom; 9 gilutos apan wala talikdi; nangatumba apan wala mangalaglag.

Hageo 2:3 (Ang Biblia)

3 ‘Kinsa ang nahibilin kaninyo nga nakakita niining balaya sa una niyang himaya? Unsa ang inyong pagtan-aw niini karon? Dili ba kini walay hinungdan sa inyong mga panan-aw?

I. HINUMDUMI ANG PRESENSYA SA DIOS KARON.

Hageo 2:4 (Ang Biblia)

4 Bisan pa niana pagmaisogon, O Zerubabel, nag-ingon ang Ginoo; pagmaisogon, O Josue nga anak ni Jehosadak, ang labawng pangulong pari. Pagmaisogon kamong tanang katawhan sa yuta, nag-ingon ang Ginoo. Pagbuhat kay ako nag-uban kaninyo, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon,

Zacarias 4:10 (Ang Biblia)

10 Kay kinsa kadtong nagtamay sa adlaw sa mga gagmayng butang magmaya, ug makakita gayod sa tunton diha sa kamot ni Zerubabel. “Kining pito mao ang mga mata sa Ginoo nga nagtan-aw sa tibuok kalibotan.”

Kun ang Dios anaa kanimo, siya nagabuhat. Ug bisan unsa ka gamay nga paagi, dili kini mahimong ubos tungod kay naa ang Dios.

Giunsa nimo pagtan-aw ang buluhaton nga gihatag sa Dios?

II. HINUMDUMI ANG “PROVISION” SA DIOS SA MIAGI.

Hageo 2:5 (Ang Biblia)

5 sumala sa saad nga akong gihimo kaninyo sa diha nga migula kamo gikan sa Ehipto. Ang akong Espiritu magpabilin diha sa taliwala ninyo; ayaw kamo kahadlok.

Hageo 2:1 (Ang Biblia)

1 Sa ikaduhang tuig ni Hari Dario, sa ikapito nga bulan, sa ika-21 nga adlaw sa bulan, ang pulong sa Ginoo midangat pinaagi kang Hageo nga propeta,

III. HINUMDUMI ANG PLANO SA DIOS SA UMAABOT.

Hageo 2:6-9 (Ang Biblia)

6 Kay mao kini ang giingon sa Ginoo sa mga panon: Sa makausa pa, sa makadiyot, uyogon nako ang kalangitan ug ang yuta ug ang dagat ug ang uga nga yuta,
7 ug uyogon nako ang tanang mga nasod aron ang mga bahandi sa tanang mga nasod moabot ug pun-on nako sa himaya kining balaya, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon.
8 Ang plata akoa ug ang bulawan akoa usab, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. 9 Ang ulahing himaya niining balaya molabaw pa kay sa una, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon, ug niining dapita ihatag nako ang kauswagan, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon.’ ”

Sa imong pagkamatinud-anon karon, dili obligado ang Dios nga hatagan ka ug ganti karon sa imong pagkamatinud-anon.

Ang mahinungdanon nga nahimo kay ang matinud-anon ug wala maghuna-huna sa ganti niini.