Sermons on Calling

Biyernes Santo

Sermon Title: BIYERNES SANTO Scripture Text: MARCOS 14:43-50 (ANG BIBLIA) Sermon Series: KWARESMA: PANAW NGADTO SA WALAY SULOD NGA LUBNGANAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Marcos 14:43-50 (Ang Biblia) 43 Samtang nagsulti pa siya, dihadiha miabot si Judas, usa sa napulo ug duha, kinuyogan sa usa ka panon sa katawhan nga sangkap sa mga espada ug mga puspos. Gikan sila sa mga pangulong pari ug sa mga eskriba ug sa mga kadagkoan sa mga Judio. 44 Mihatag kanila ug usa ka ilhanan…

Maundy Thursday

“We cannot truly love others unless we first know for ourselves that Jesus loves us.”

Huwebes Santo

Sermon Title: HUWEBES SANTO Scripture Text: MATEO 26:26-28, 36-39 (ANG BIBLIA) Sermon Series: KWARESMA: PANAW NGADTO SA WALAY SULOD NGA LUBNGANAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Mateo 26:26-28 (Ang Biblia) 26 Ug samtang nangaon sila, si Jesus mikuha ug pan ug sa nakapanalangin na siya, iya kining gipikaspikas ug gihatag ngadto sa mga tinun-an. “Pagkuha ug kaon kamo, kini mao ang akong lawas.” 27 Ug nagkuha siya ug kupa ug sa nakapasalamat na siya, gihatag niya kini kanila ug siya miingon, “Inom…

Ang Dios Ug Ang Atong Debosyon

“Angayan gayud nga kita dapig sa Dios tungod Siya ang atong magbubuhat, manluluwas, tig-preserbar ug ang atong suod nga higala. Bisan pa nga anaa ka dapig sa Dios aduna kini butang nga gikinahanglan nga kun ikaw dapig sa Dios, nagkinahanglan kini ug desisyon, aksyon ug nagkinahanglan ka nga malahi.”

Ang Dios Ug Ang Imong Pulang Dagat

“Kinahanglan nga kita magpasensya ug atong itahan ang atong panginahanglan sa pag control kay ang agianan sa Dios kanunayng abli bisan pa nga sa imong pagtan-aw sirado. Hinumdumi nga ang Dios naghimo ug usa ka tinuyo nga direksyon aron ang kangitngit sa pagduhaduha makabaton ug kalipay diha sa pagkalingkawas.”

Here I Am Lord… Send Someone Else!

God’s call is not a call to succeed, but a call to obey. Sermon Title: HERE I AM LORD… SEND SOMEONE ELSE! Sermon Text: EXODUS 3:11-4:20 (NIV) Sermon Series: MOSES: LIFE LESSONS FROM THE HESITANT HERO By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EXODUS 3:10-14 NIV 10 “So now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people the Israelites out of Egypt.” 11 But Moses said to God, “Who am I, that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out…

Ania Ako Ginoo, Lain Lay Sugua

Sermon Title: ANIA AKO GINOO, LAIN LAY SUGUA Scripture Text: EXODO 4:1-20 (ANG BIBLIA) Sermon Series: MOISES: MGA PAGTULUN-AN SA KINABUHI GIKAN SA NAGDUHA-DUHA NGA BAYANI By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Exodo 4:1-20 (Ang Biblia) 1 Unya si Moises mitubag, “Apan dili sila motuo kanako ug dili mamati sa akong tingog, kay sila moingon, ‘Ang Ginoo wala magpakita kanimo.’ ”2 Ug ang Ginoo miingon, “Unsa man kanang anaa sa imong kamot?” Ug siya miingon, “Usa ka sungkod.”3 Siya miingon kaniya, “Ilabay kana…

The Calling of God

The providence of God never stops working in your life. Sermon Title: GOD’S UNSEEN PROVIDENCE Sermon Text: EXODUS 1:8 – 2:10 (NIV) Sermon Series: MOSES: LIFE LESSONS FROM THE HESITANT HERO By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EXODUS 3:1-10 NIV 1 Now Moses was tending the flock of Jethro his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the desert and came to Horeb, the mountain of God. 2 There the angel of the LORD appeared to…