Pagbalos ug Maayo sa Dautan

Pagbalos ug Maayo sa Dautan

Ayaw balosi si bisan kinsa ug dautan sa dautan.

Sermon Title: PAGBALOS UG MAAYO SA DAUTAN

Sermon Text: 1 SAMUEL 24:8-15 (ANG BIBLIA)

Sermon Series: PIKAS BAHIN: PAGTUON SA KINABUHI NI DAVID

By: PTR MATT MAHUSAY SR.


Sermon Notes:

1 SAMUEL 24:8-15 (Ang Biblia)

8 Human niana, mitindog usab si David ug migula sa langob ug mitawag kang Saul, “Akong agalon nga hari!” Sa diha nga si Saul milingi sa iyang luyo, si David miyukbo nga ang iyang nawong duol sa yuta ug naghatag ug katahoran.
9 Si David miingon kang Saul, “Nganong namati ikaw sa mga pulong sa mga tawo, nga nag-ingon, ‘Si David daotan ug tuyo kanimo’?
10 Niining adlawa ang imong mata nakakita kon giunsa sa Ginoo pagtugyan kanimo sa akong kamot didto sa langob, ug ang uban nag-awhag kanako sa pagpatay kanimo, apan ako nagpalingkawas kanimo ug ako miingon, ‘Dili nako bakyawon ang akong kamot batok sa akong agalon kay siya mao ang dinihogan sa Ginoo.’
11 Tan-awa, akong amahan, ang sidsid sa imong bisti sa akong kamot, kay nianang pagputol nako sa sidsid sa imong bisti ug nga wala ikaw nako patya, mahibaloan nimo ug makita nga wala gayoy daotan o paglapas sa akong kamot. Wala ako makasala batok kanimo bisan pa ug nangita ikaw sa akong kinabuhi aron sa pagkuha niini.
12 Ang Ginoo maghukom unta taliwala kanimo ug kanako, ug ang Ginoo magbalos kanimo alang kanako, apan ang akong kamot dili gayod makigbatok kanimo.
13 Sumala sa giingon sa karaan nga panultihon, ‘Gikan sa daotan mogula ang pagkadaotan’, apan ang akong kamot dili gayod makigbatok kanimo.
14 Kinsa bay hinungdan sa paggula sa hari sa Israel? Kinsa ba ang imong gigukod? Usa ka iro nga patay! Usa ka pulgas!
15 Ang Ginoo mao unta ang maghukom ug mohatag sa paghukom taliwala kanako ug kanimo ug motan-aw ug molaban sa akong katungod ug magluwas kanako gikan sa imong kamot.”

I. GIPRESERBAR NI DAVID SI SAUL

A. Ayaw balosi ug dautan ang dautan.

1 Samuel 24:1-4 (Ang Biblia)

1 Sa pagbalik ni Saul gikan sa paggukod sa mga Filistihanon, gisuginlan siya, “Si David atua sa kamingawan sa En-gedi.”
2 Unya si Saul mikuha ug tulo ka libo ka piniling tawo gikan sa tibuok Israel ug miadto aron sa pagpangita kang David ug sa iyang mga tawo sa atubangan sa mga Bato sa mga Kanding nga Ihalas. 3 Siya miabot sa mga toril sa mga karnero daplin sa agianan, diin may usa ka langob, ug si Saul misulod aron sa pagpahuwas sa iyang kaugalingon. Niadtong tungora, si David ug ang iyang mga tawo nanglingkod sa kinasulorang bahin sa maong langob. 4 Ug ang mga tawo ni David miingon kaniya, “Mao kining adlawa ang giingon sa Ginoo kanimo, ‘Tan-awa, akong itugyan ang imong kaaway nganha sa imong kamot ug ikaw magbuhat ngadto kaniya sa unsay maayo alang kanimo.’ ” Unya si David mitindog ug gitabasan sa hilom ang sidsid sa bisti ni Saul.

Mga Taga-Roma 12:17 (Ang Biblia)

17 Ayaw balosi ug daotan ang daotan, buhata hinuon ang maayo sa atubangan sa tanang tawo.

Ayaw balosi si bisan kinsa ug dautan sa dautan.

Mga Taga-Roma 12:17 (Ang Biblia)

17 Ayaw balosi ug daotan ang daotan, buhata hinuon ang maayo sa atubangan sa tanang tawo.

B. Buhata ang maayo sa atubangan sa tanang tawo

1 Samuel 24:5-7 (Ang Biblia)

5 Ug human kini mahitabo, ang kasingkasing ni David daw misakit kaniya tungod kay iyang gitabasan ang sidsid sa bisti ni Saul. 6 Siya miingon sa iyang mga tawo, “Ang Ginoo nagdili nga ako magbuhat niining butanga sa akong agalon, ang dinihogan sa Ginoo, sa pagbakyaw sa akong kamot batok kaniya, kay siya dinihogan sa Ginoo.” 7 Busa gibadlong ni David ang iyang mga tawo niining mga pulonga ug wala motugot kanila nga hasmagan si Saul. Ug si Saul mitindog ug mibiya sa langob ug mipadayon sa iyang paglakaw.

Mga Taga-Roma 12:17 (Ang Biblia)

17 Ayaw balosi ug daotan ang daotan, buhata hinuon ang maayo sa atubangan sa tanang tawo.

II. MANINGUHA SI DAVID NGA MAKIG-ULI NI SAUL

Mga Taga-Roma 12:1 (Ang Biblia)

1 Busa naghangyo ako kaninyo mga igsoon, pinaagi sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas isip halad nga buhi, balaan ug makapahimuot sa Dios nga mao ang inyong espirituhanon nga pagsimba.

A. Pagpuyo nga malinawon uban sa tanan kutub sa mahimo

Mga Taga-Roma 12:18 (Ang Biblia)

18 Kon mahimo, sumala sa inyong maarangan, pagpuyo nga makidaiton uban sa tanang tawo.

B. Ayaw pagpanimalos, kun dili itugyan kini sa kamot sa Dios

Mga Taga-Roma 12:19 (Ang Biblia)

19 Mga hinigugma, ayaw panimalos, kondili hatagi hinuon ninyo ug higayon ang kapungot sa Dios; kay nasulat, “Akoa ang pagpanimalos, ako ang mobayad, nag-ingon ang Ginoo.”

III. SI SAUL MIANGKON SA IYANG SAYOP

A. Buhata ang maayo sa imong kaaway, dili dautan

Mga Taga Roma 12:20 (Ang Biblia)

20 Hinuon, “kon gutomon ang imong kaaway, pakan-a siya; kon uhawon, paimna siya; kay sa imong pagbuhat niini magpundok ikaw ug mga baga diha sa ibabaw sa iyang ulo.”

1 Samuel 24:16-17 (Ang Biblia)

16 Sa diha nga nahuman na pagsulti ni David niining mga pulonga ngadto kang Saul, si Saul miingon, “Mao ba kini ang imong tingog, akong anak nga David?” Ug gipatugbaw ni Saul ang iyang tingog ug mihilak. 17 Siya miingon kang David, “Ikaw labaw pang matarong kay kanako kay ikaw nagbalos kanako ug maayo, samtang gihatag nako kanimo ang daotan.

Mga Panultihon 26:21-22 (Ang Biblia)

21 Sama nga ang mga uling alang sa abo, ug ang kahoy alang sa kalayo, mao usab ang palaaway nga tawo alang sa paghaling ug panagbingkil. 22 Ang mga pulong sa usa ka tabian sama sa lamian nga pagkaon; manganaog sila ngadto sa kinasulorang bahin sa lawas.

B. Kini modala ngadto sa kombiksyon ug paghinulsol

1 Samuel 24:18-19 (Ang Biblia)

18 Ug ikaw nagpadayag niining adlawa kon unsa ang pagkamaayo nimo kanako, nga sa ingon wala nimo ako patya sa diha nga ang Ginoo nagtugyan kanako nganha sa imong kamot.
19 Kay kon ang usa ka tawo makakita sa iyang kaaway, buhian ba kaha niya siya nga walay kadaot? Busa ang Ginoo magbalos unta kanimo sa maayo tungod sa imong gibuhat kanako niining adlawa.

C. Ayaw pagpadaug sa dautan kondili dauga ang dautan pinaagi sa maayo

Mga Taga-Roma 12:21 (Ang Biblia)

21 Ayaw pagpadaog sa daotan, dag-a ang daotan pinaagi sa maayo.

1 Samuel 24:21-22 (Ang Biblia)

21 Busa panumpa kanako tungod sa Ginoo nga dili nimo puohon ang akong kaliwat sunod kanako ug dili papason ang akong ngalan sa balay sa akong amahan.” 22 Ug si David nanumpa niini kang Saul. Unya si Saul mipauli apan si David ug ang iyang mga tawo nangadto sa lig-ong kuta.