Sermons on Genesis

The Blessing of God

When you find yourself in a desperately difficult situation, beware of trusting your own instincts more than God.

Ang Panalangin sa Dios

Ang atong desisyon karon maoy motino sa atong sugilanon nga atong isugid ugma damlag Sermon Title: ANG PANALANGIN SA DIOS Sermon Text: GENESIS 27:1-4 Sermon Series: DILI HINGPIT NGA PAGTOO By: PTR. MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Genesis 27:1-4 (Ang Biblia) 1 Sa diha nga tigulang na si Isaac ug ang iyang mga mata halap na, nga tungod niana dili na siya makakita, gitawag niya si Esau, ang iyang anak nga magulang ug siya miingon kaniya, “Anak ko,” ug siya mitubag, “Ania ako.”2 Ug…

Ang Pulang Sabaw ug Ang Katungod Sa Kamagulangan

Sa matag adlaw naghimo kita ug gatusan ka desisyon ug ang matag usa niini nagdala kanato sa usa sa duha ka direction. Padulong ba kini sa Dios o palayo kaniya? Sermon Title: ANG PULANG SABAW UG ANG KATUNGOD SA KAMAGULANGAN Sermon Text: GENESIS 25:19-34 Sermon Series: DILI HINGPIT NGA PAGTOO By: PTR. MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Genesis 25:19-34 (Ang Biblia) 19 Kini mao ang mga kaliwat ni Isaac nga anak ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac. 20 Ug si Isaac…