Sermons on 1 Chronicles

The Exclamation Point of Thanksgiving

Sermon Title: THE EXCLAMATION POINT OF THANKSGIVING Sermon Text: 1 CHRONICLES 16:8 (NIV) By: PTR. NESTOR SY Sermon Notes: 1 CHRONICLES 16:1-8 NIV 1 They brought the ark of God and set it inside the tent that David had pitched for it, and they presented burnt offerings and fellowship offerings before God.2 After David had finished sacrificing the burnt offerings and fellowship offerings, he blessed the people in the name of the LORD.3 Then he gave a loaf of bread, a cake…

Pasalamat ug Pagdayeg Sa Dios

Sermon Title: PASALAMAT UG PAGDAYEG SA DIOS Scripture Text: 1 MGA CRONICAS 16:34-36 (ANG BIBLIA) By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: 1 Mga Cronicas 16:34-36 (Ang Biblia) 34 O pagpasalamat kamo sa Ginoo kay siya maayo man; kay ang iyang gugmang walay paglubad nagpadayon hangtod sa kahangtoran!35 Isulti usab, “Luwasa kami, O Dios sa among kaluwasan, ug tigoma kami ug luwasa gikan sa mga kanasoran, aron makapasalamat kami sa imong balaan nga ngalan, ug maghimaya diha sa pagdayeg kanimo.36 Dalaygon ang Ginoo,…

The Burden of Success

“The best way and the only way to make our cross bearable is to embrace it, to accept it and decide everyday to carry it willingly and joyfully.”