Sermons on Church

Dapit Sa Pagpangalagad

Sermon Title: DAPIT SA PAGPANGALAGAD Scripture Text: EXODO 17:8-13 (RCPV) Guest Speaker: PTR JIJI SAPITULA Sermon Notes: Exodo 17: 8-13 (RCPV) 8 Unya nangabot ang mga Amalekanhon ug giataki nila ang mga Israelita didto sa Refidim. 9 Si Moises miingon kang Josue, “Pagpilig pipila ka tawo ug pakig-away kamo sa mga Amalekanhon ugma. Magtindog ako sa tumoy sa bungtod nga maggunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako.” 10 Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya ug nakig-away sila sa…

Biyernes Santo

Sermon Title: BIYERNES SANTO Scripture Text: MARCOS 14:43-50 (ANG BIBLIA) Sermon Series: KWARESMA: PANAW NGADTO SA WALAY SULOD NGA LUBNGANAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Marcos 14:43-50 (Ang Biblia) 43 Samtang nagsulti pa siya, dihadiha miabot si Judas, usa sa napulo ug duha, kinuyogan sa usa ka panon sa katawhan nga sangkap sa mga espada ug mga puspos. Gikan sila sa mga pangulong pari ug sa mga eskriba ug sa mga kadagkoan sa mga Judio. 44 Mihatag kanila ug usa ka ilhanan…

Mahinungdanon Ang Pagkamasinugtanon

Sermon Title: MAHINUNGDANON ANG PAGKAMASINUGTANON Scripture Text: JUAN 14:23-24 (ANG BIBLIA) By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Juan 3:16 (Ang Biblia) 16 Kay gihigugma sa Dios ang kalibotan sa ingon nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak aron nga ang tanang motuo kaniya dili malaglag kondili makabaton sa kinabuhing dayon. Isaias 7:14 (Ang Biblia) 14 Busa ang Ginoo gayod maoy maghatag kaninyo ug usa ka ilhanan. Tan-awa, ang usa ka batan-ong babaye magsamkon, ug manganak ug usa ka batang lalaki,…

Anticipation and Preparation

Sermon Title: ANTICIPATION AND PREPARATION Sermon Text: ISAIAH 9:6-7 (NIV) Sermon Series: EMMANUEL: ANTICIPATING, CELEBRATING, TRANSFORMING By: BRO ARNOLD ALO Sermon Notes: Isaiah 9:6-7 NIV 6 For to us a child is born,to us a son is given,and the government will be on his shoulders.And he will be calledWonderful Counselor, Mighty God,Everlasting Father, Prince of Peace. 7 Of the greatness of his government and peacethere will be no end.He will reign on David’s throneand over his kingdom,establishing and upholding itwith justice and…

Ang Prayoridad Sa Panaghiusa

Sermon Title: ANG PRAYORIDAD SA PANAGHISUSA Scripture Text: EFESO 4:1-3 (ANG BIBLIA) Sermon Series: EFESO: ANG PLANO SA DIOS SA IYANG KATAWHAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Mga Taga-Efeso 4:1-3 1 Busa, ako nga binilanggo diha sa Ginoo, naghangyo kaninyo nga unta magkinabuhi kamo nga takos gayod sa tawag nga alang niini gitawag kamo,2 uban ang tanang pagpaubos ug kaaghop, uban sa pailob, mag-inantosay sa usa ug usa diha sa gugma,3 matinguhaon sa pagpatunhay sa espirituhanong panaghiusa pinaagi sa bugkos sa panagdait.…

What We Need Most

“You will never know the fullness of Christ until you know the emptiness of everything but Christ.” Charles Spurgeon Sermon Title: WHAT WE NEED MOST Sermon Text: EPHESIANS 3:14-21 (NIV) Sermon Series: EPHESIANS: GOD’S PLAN FOR GOD’S PEOPLE By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EPHESIANS 3:14-21 NIV 14 For this reason I kneel before the Father, 15 from whom his whole family in heaven and on earth derives its name. 16 I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with…

Unsa Ang Atong Labaw Nga Gikinahanglan

Sermon Title: UNSA ANG ATONG LABAW NGA GIKINAHANGLAN Scripture Text: EFESO 3:14-21 (ANG BIBLIA) Sermon Series: EFESO: ANG PLANO SA DIOS SA IYANG KATAWHAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Mga Taga-Efeso 3:14-21 (Ang Biblia) 14 Tungod niining maong katarongan, ako magluhod sa atubangan sa Amahan,15 nga maoy gigikanan sa ngalan sa matag banay didto sa langit ug dinhi sa yuta,16 aron nga sumala sa iyang naghingapin nga himaya, itugot unta niya nga malig-on kamo sa gahom pinaagi sa iyang Espiritu diha sa…

Church Matters

God is not just calling us to go to church but also to be his church in a watching world. Sermon Title: CHURCH MATTERS Sermon Text: EPHESIANS 1:22-23 (NIV) Sermon Series: EPHESIANS: GOD’S PLAN FOR GOD’S PEOPLE By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EPHESIANS 1:22-23 NIV 22 And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, 23 which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Mindshift #1FROM SELF-CENTERED…

Mahinungdanon Mahitungod Sa Iglesia

Sermon Title: MAHINUNGDANON MAHITUNGOD SA IGLESIA Scripture Text: EFESO 1:22-23 (ANG BIBLIA) Sermon Series: EFESO: ANG PLANO SA DIOS SA IYANG KATAWHAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Mga Taga-Efeso 1:22-23 (Ang Biblia) 22 Ug ang Dios nagpahiluna sa tanang mga butang aron mahisakop ilalom sa iyang mga tiil, ug naghimo kaniya nga ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa iglesia 23 nga mao ang iyang lawas ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanan diha sa tanan. I. GIKAN SA…

Laodicea: Ang Dagaang Nga Iglesia

Sermon Title: LAODICEA: ANG DAGAANG NGA IGLESIA Sermon Text: PINADAYAG 3:14-22 (ANG BIBLIA) Sermon Series: MGA SULAT NGADTO SA PITO KA IGLESIA By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: Pinadayag 3:14-22 (Ang Biblia) 14 “Ug ngadto sa anghel sa iglesia sa Laodicea, isulat kini: ‘Mao kini ang mga pulong sa Amen, ang kasaligan ug tinuod nga saksi, ang sinugdanan sa mga binuhat sa Dios:15 “ ‘Nasayod ako sa imong mga buhat, nga ikaw dili bugnaw ug dili usab init. Maayo unta ug bugnaw ka pa…
  • 1
  • 2