Sermons on Blessings

God’s Gifts: Grateful or Grumbling

“Where God guides, he provides.Where God leads, he feeds.He is not just our source, he is our supply.” Sermon Title: GOD’S GIFTS: GRATEFUL OR GRUMBLING Sermon Text: EXODUS 16 (NIV) Sermon Series: MOSES: LIFE LESSONS FROM THE HESITANT HERO By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EXODUS 16:10-18 NIV 10 While Aaron was speaking to the whole Israelite community, they looked toward the desert, and there was the glory of the LORD appearing in the cloud.11 The LORD said to Moses, 12 “I have heard the…

Mahinungdanon Ang Pagkamasinugtanon

Sermon Title: MAHINUNGDANON ANG PAGKAMASINUGTANON Scripture Text: JUAN 14:23-24 (ANG BIBLIA) By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Juan 3:16 (Ang Biblia) 16 Kay gihigugma sa Dios ang kalibotan sa ingon nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak aron nga ang tanang motuo kaniya dili malaglag kondili makabaton sa kinabuhing dayon. Isaias 7:14 (Ang Biblia) 14 Busa ang Ginoo gayod maoy maghatag kaninyo ug usa ka ilhanan. Tan-awa, ang usa ka batan-ong babaye magsamkon, ug manganak ug usa ka batang lalaki,…

Unsa Ang Atong Labaw Nga Gikinahanglan

Sermon Title: UNSA ANG ATONG LABAW NGA GIKINAHANGLAN Scripture Text: EFESO 3:14-21 (ANG BIBLIA) Sermon Series: EFESO: ANG PLANO SA DIOS SA IYANG KATAWHAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Mga Taga-Efeso 3:14-21 (Ang Biblia) 14 Tungod niining maong katarongan, ako magluhod sa atubangan sa Amahan,15 nga maoy gigikanan sa ngalan sa matag banay didto sa langit ug dinhi sa yuta,16 aron nga sumala sa iyang naghingapin nga himaya, itugot unta niya nga malig-on kamo sa gahom pinaagi sa iyang Espiritu diha sa…

The Blessing of God

When you find yourself in a desperately difficult situation, beware of trusting your own instincts more than God.
  • 1
  • 2