Sermons by Gilbert Renante

Kamatuoran Sa Kinabuhi

Sermon Title: KAMATUORAN SA KINABUHI Sermon Text: HEBREO 9:27 (MBB) Guest Speaker: PTR. GILBERT REROMA Sermon Notes: MGA HEBREOHANON 9:27 (MBB) 27 Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niana hukman siya sa Dios. Mga Hebreo 9:27 (MBB) 27 Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niana hukman siya sa Dios. Job 14:14 (MBB) 14 Kon mamatay ang tawo, mabuhi pa ba siya?Apan magpaabot akohangtod nga moabot ang panahonnga ako buhian na gikan sa akong kahimtang. Juan 11:25 (MBB) 25 Ug…