Sermons on Exodus

Dapit Sa Pagpangalagad

Sermon Title: DAPIT SA PAGPANGALAGAD Scripture Text: EXODO 17:8-13 (RCPV) Guest Speaker: PTR JIJI SAPITULA Sermon Notes: Exodo 17: 8-13 (RCPV) 8 Unya nangabot ang mga Amalekanhon ug giataki nila ang mga Israelita didto sa Refidim. 9 Si Moises miingon kang Josue, “Pagpilig pipila ka tawo ug pakig-away kamo sa mga Amalekanhon ugma. Magtindog ako sa tumoy sa bungtod nga maggunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako.” 10 Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya ug nakig-away sila sa…

The Presence of God

“There’s not a place, not a possession, not a pleasure, nor any other person, that can satisfy apart from God.”

Ang Dios Ug Ang Atong Debosyon

“Angayan gayud nga kita dapig sa Dios tungod Siya ang atong magbubuhat, manluluwas, tig-preserbar ug ang atong suod nga higala. Bisan pa nga anaa ka dapig sa Dios aduna kini butang nga gikinahanglan nga kun ikaw dapig sa Dios, nagkinahanglan kini ug desisyon, aksyon ug nagkinahanglan ka nga malahi.”

God’s Gifts: Grateful or Grumbling

“Where God guides, he provides.Where God leads, he feeds.He is not just our source, he is our supply.” Sermon Title: GOD’S GIFTS: GRATEFUL OR GRUMBLING Sermon Text: EXODUS 16 (NIV) Sermon Series: MOSES: LIFE LESSONS FROM THE HESITANT HERO By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EXODUS 16:10-18 NIV 10 While Aaron was speaking to the whole Israelite community, they looked toward the desert, and there was the glory of the LORD appearing in the cloud.11 The LORD said to Moses, 12 “I have heard the…

Gasa Sa Dios: Mapasalamaton o Magbagolbol

“Ang buot ipasabot sa mana mao nga kita nagkinahanglan ni Ginoong HesuKristo. Anaa sa Dios ang walay katapusang suplay sa grasya diha ni Kristo, apan kinahanglan nga sa kanunay kita mogunit Kaniya. Tungod kay si Hesus ang pan sa kinabuhi.”

Ang Dios Ug Ang Imong Pulang Dagat

“Kinahanglan nga kita magpasensya ug atong itahan ang atong panginahanglan sa pag control kay ang agianan sa Dios kanunayng abli bisan pa nga sa imong pagtan-aw sirado. Hinumdumi nga ang Dios naghimo ug usa ka tinuyo nga direksyon aron ang kangitngit sa pagduhaduha makabaton ug kalipay diha sa pagkalingkawas.”

Here I Am Lord… Send Someone Else!

God’s call is not a call to succeed, but a call to obey. Sermon Title: HERE I AM LORD… SEND SOMEONE ELSE! Sermon Text: EXODUS 3:11-4:20 (NIV) Sermon Series: MOSES: LIFE LESSONS FROM THE HESITANT HERO By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EXODUS 3:10-14 NIV 10 “So now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people the Israelites out of Egypt.” 11 But Moses said to God, “Who am I, that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out…
  • 1
  • 2