Kita Ang Iglesia

Gitawag Sa Pagpangalagad

Ang usa ka tawo dili makahimo ug buluhaton sa Dios nga maginusara bisan pa sa mga gasa nga iyang nabatunan. Sermon Title: GITAWAG SA PAGPANGALAGAD Sermon Text: MGA BUHAT 6:1-7 (ANG BIBLIA) Sermon Series: KITA ANG IGLESIA By: PTR. MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Mga Buhat 6:1-7 (Ang Biblia) 1 Niadtong mga adlawa, sa nag-anam na ka daghan ang mga tinun-an, ang mga Judio nga Grego ug sinultihan nagbagulbol batok sa mga Judio nga lumad tungod kay ang ilang mga biyuda napasagdan man sa…

Unsa Ang Iglesia?

Atong teksto karon mapasaligon tungod kay kini mao ang dako nga teksto diin atong mapakasayran ang mahitungod sa iglesia. Mao kini ang unang higayon nga mabasa nato ang pulong nga iglesia diha sa Biblia ug si Jesus mismo ang nagsulti niini.