Sermons on Devotional

The Presence of God

“There’s not a place, not a possession, not a pleasure, nor any other person, that can satisfy apart from God.”

Ang Dios Ug Ang Atong Debosyon

“Angayan gayud nga kita dapig sa Dios tungod Siya ang atong magbubuhat, manluluwas, tig-preserbar ug ang atong suod nga higala. Bisan pa nga anaa ka dapig sa Dios aduna kini butang nga gikinahanglan nga kun ikaw dapig sa Dios, nagkinahanglan kini ug desisyon, aksyon ug nagkinahanglan ka nga malahi.”

Mahinungdanon Ang Pagkamasinugtanon

Sermon Title: MAHINUNGDANON ANG PAGKAMASINUGTANON Scripture Text: JUAN 14:23-24 (ANG BIBLIA) By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Juan 3:16 (Ang Biblia) 16 Kay gihigugma sa Dios ang kalibotan sa ingon nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak aron nga ang tanang motuo kaniya dili malaglag kondili makabaton sa kinabuhing dayon. Isaias 7:14 (Ang Biblia) 14 Busa ang Ginoo gayod maoy maghatag kaninyo ug usa ka ilhanan. Tan-awa, ang usa ka batan-ong babaye magsamkon, ug manganak ug usa ka batang lalaki,…