MOISES: Mga Pagtulun-an Sa Kinabuhi Gikan Sa Nagduha-duha Nga Bayani

Ang Dios Ug Ang Atong Debosyon

“Angayan gayud nga kita dapig sa Dios tungod Siya ang atong magbubuhat, manluluwas, tig-preserbar ug ang atong suod nga higala. Bisan pa nga anaa ka dapig sa Dios aduna kini butang nga gikinahanglan nga kun ikaw dapig sa Dios, nagkinahanglan kini ug desisyon, aksyon ug nagkinahanglan ka nga malahi.”

Gasa Sa Dios: Mapasalamaton o Magbagolbol

“Ang buot ipasabot sa mana mao nga kita nagkinahanglan ni Ginoong HesuKristo. Anaa sa Dios ang walay katapusang suplay sa grasya diha ni Kristo, apan kinahanglan nga sa kanunay kita mogunit Kaniya. Tungod kay si Hesus ang pan sa kinabuhi.”

Ang Dios Ug Ang Imong Pulang Dagat

“Kinahanglan nga kita magpasensya ug atong itahan ang atong panginahanglan sa pag control kay ang agianan sa Dios kanunayng abli bisan pa nga sa imong pagtan-aw sirado. Hinumdumi nga ang Dios naghimo ug usa ka tinuyo nga direksyon aron ang kangitngit sa pagduhaduha makabaton ug kalipay diha sa pagkalingkawas.”

Ania Ako Ginoo, Lain Lay Sugua

Sermon Title: ANIA AKO GINOO, LAIN LAY SUGUA Scripture Text: EXODO 4:1-20 (ANG BIBLIA) Sermon Series: MOISES: MGA PAGTULUN-AN SA KINABUHI GIKAN SA NAGDUHA-DUHA NGA BAYANI By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Exodo 4:1-20 (Ang Biblia) 1 Unya si Moises mitubag, “Apan dili sila motuo kanako ug dili mamati sa akong tingog, kay sila moingon, ‘Ang Ginoo wala magpakita kanimo.’ ”2 Ug ang Ginoo miingon, “Unsa man kanang anaa sa imong kamot?” Ug siya miingon, “Usa ka sungkod.”3 Siya miingon kaniya, “Ilabay kana…

Ang Dili Makita Nga Probidensya sa Dios

Sermon Title: ANG DILI MAKITA NGA PROBIDENSYA SA DIOS Scripture Text: EXODO 1:8 – 2:10 (ANG BIBLIA) Sermon Series: MOISES: MGA PAGTULUN-AN SA KINABUHI GIKAN SA NAGDUHA-DUHA NGA BAYANI By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Exodo 1:8 (Ang Biblia) 8 Unya dihay miabot nga usa ka bag-ong hari sa Ehipto nga wala makaila kang Jose. Exodo 2:10 (Ang Biblia) 10 Sa pagkadako na sa bata gidala siya sa inahan ngadto sa anak nga babaye sa Paraon, ug siya nahimo nga iyang anak,…