Sermons from November 2023

From Bitterness to Forgiveness

When you forgive, you set two people free. You set them free from having to owe you and you set yourself free from having to collect from them. Sermon Title: FROM BITTERNESS TO FORGIVENESS Sermon Text: EPHESIANS 4:31-32 (NIV) Sermon Series: EPHESIANS: GOD’S PLAN FOR GOD’S PEOPLE By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EPHESIANS 4:31-32 NIV 31 Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice.32 Be kind and compassionate to one another, forgiving each other,…

Gikan Sa Kapaitan Ngadto Sa Kapasayloan

Sermon Title: GIKAN SA KAPAITAN NGADTO SA KAPASAYLOAN Scripture Text: EFESO 4:31-32 (ANG BIBLIA) Sermon Series: EFESO: ANG PLANO SA DIOS SA IYANG KATAWHAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Mga Taga-Efeso 4:31-32 (Ang Biblia) 31 Isalikway ninyo ang tanang kayugot ug kasuko ug kapungot ug mga pagsingka ug pagpasipala lakip ang tanang kadaotan, 32 apan pagmaluluy-on kamo sa usa ug usa, ug lumo ug kasingkasing, mapinasayloon sa usa ug usa, ingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Cristo. Mga Taga-Efeso 1:6-7…

Ang Prayoridad Sa Panaghiusa

Sermon Title: ANG PRAYORIDAD SA PANAGHISUSA Scripture Text: EFESO 4:1-3 (ANG BIBLIA) Sermon Series: EFESO: ANG PLANO SA DIOS SA IYANG KATAWHAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Mga Taga-Efeso 4:1-3 1 Busa, ako nga binilanggo diha sa Ginoo, naghangyo kaninyo nga unta magkinabuhi kamo nga takos gayod sa tawag nga alang niini gitawag kamo,2 uban ang tanang pagpaubos ug kaaghop, uban sa pailob, mag-inantosay sa usa ug usa diha sa gugma,3 matinguhaon sa pagpatunhay sa espirituhanong panaghiusa pinaagi sa bugkos sa panagdait.…

What We Need Most

“You will never know the fullness of Christ until you know the emptiness of everything but Christ.” Charles Spurgeon Sermon Title: WHAT WE NEED MOST Sermon Text: EPHESIANS 3:14-21 (NIV) Sermon Series: EPHESIANS: GOD’S PLAN FOR GOD’S PEOPLE By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EPHESIANS 3:14-21 NIV 14 For this reason I kneel before the Father, 15 from whom his whole family in heaven and on earth derives its name. 16 I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with…

Unsa Ang Atong Labaw Nga Gikinahanglan

Sermon Title: UNSA ANG ATONG LABAW NGA GIKINAHANGLAN Scripture Text: EFESO 3:14-21 (ANG BIBLIA) Sermon Series: EFESO: ANG PLANO SA DIOS SA IYANG KATAWHAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Mga Taga-Efeso 3:14-21 (Ang Biblia) 14 Tungod niining maong katarongan, ako magluhod sa atubangan sa Amahan,15 nga maoy gigikanan sa ngalan sa matag banay didto sa langit ug dinhi sa yuta,16 aron nga sumala sa iyang naghingapin nga himaya, itugot unta niya nga malig-on kamo sa gahom pinaagi sa iyang Espiritu diha sa…

God’s Trophy of Grace

“It’s all about the greatness of God, not the significance of man. God made man small and universe big to say something about himself.” – John Piper

Ang Tropeyo Sa Grasya Sa Dios

Sermon Title: ANG TROPEYO SA GRASYA SA DIOS Scripture Text: EFESO 2:1-10 (ANG BIBLIA) Sermon Series: EFESO: ANG PLANO SA DIOS SA IYANG KATAWHAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Mga Taga-Efeso 2:1-10 (Ang Biblia) 1 Kaniadto kamo patay tungod sa inyong mga kalapasan ug mga kasal-anan. 2 Kaniadto kamo nagkinabuhi sumala sa pamaagi niining kalibotana, sumala sa kagamhanan sa kahanginan, sa espiritu nga karon mao ang naglihok diha sa mga tawong masupilon. 3 Kauban nila, kitang tanan nagkinabuhi kaniadto diha sa mga…

Church Matters

God is not just calling us to go to church but also to be his church in a watching world. Sermon Title: CHURCH MATTERS Sermon Text: EPHESIANS 1:22-23 (NIV) Sermon Series: EPHESIANS: GOD’S PLAN FOR GOD’S PEOPLE By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EPHESIANS 1:22-23 NIV 22 And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, 23 which is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Mindshift #1FROM SELF-CENTERED…

Mahinungdanon Mahitungod Sa Iglesia

Sermon Title: MAHINUNGDANON MAHITUNGOD SA IGLESIA Scripture Text: EFESO 1:22-23 (ANG BIBLIA) Sermon Series: EFESO: ANG PLANO SA DIOS SA IYANG KATAWHAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Mga Taga-Efeso 1:22-23 (Ang Biblia) 22 Ug ang Dios nagpahiluna sa tanang mga butang aron mahisakop ilalom sa iyang mga tiil, ug naghimo kaniya nga ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa iglesia 23 nga mao ang iyang lawas ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanan diha sa tanan. I. GIKAN SA…