Sermons from January 2024

The Calling of God

The providence of God never stops working in your life. Sermon Title: GOD’S UNSEEN PROVIDENCE Sermon Text: EXODUS 1:8 – 2:10 (NIV) Sermon Series: MOSES: LIFE LESSONS FROM THE HESITANT HERO By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EXODUS 3:1-10 NIV 1 Now Moses was tending the flock of Jethro his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the desert and came to Horeb, the mountain of God. 2 There the angel of the LORD appeared to…

Ang Dili Makita Nga Probidensya sa Dios

Sermon Title: ANG DILI MAKITA NGA PROBIDENSYA SA DIOS Scripture Text: EXODO 1:8 – 2:10 (ANG BIBLIA) Sermon Series: MOISES: MGA PAGTULUN-AN SA KINABUHI GIKAN SA NAGDUHA-DUHA NGA BAYANI By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Exodo 1:8 (Ang Biblia) 8 Unya dihay miabot nga usa ka bag-ong hari sa Ehipto nga wala makaila kang Jose. Exodo 2:10 (Ang Biblia) 10 Sa pagkadako na sa bata gidala siya sa inahan ngadto sa anak nga babaye sa Paraon, ug siya nahimo nga iyang anak,…

Called To Be A Disciple

“Discipleship is not how much or what we have to offer but a “saying goodbye” of all that we think we can offer.”

Ang Kinabuhi, Hamubo

“Ang atong kinabuhi hamubo, walay kasiguru-an ug dili makagarantiya sa atong ugma, sa sunod nga tuig o mga katu-igan sa atong kinabuhi. Makaingon kita nga dautan ang pag huna-huna niini ug dili apan, dili kini nato masalikway kay kun ato kining ibaliwala, dili mahan-ay ang atong pagpuyo ning kinabuhi-a ilabi na kung kini mahitungod sa eternidad.”

Mahinungdanon Ang Pagkamasinugtanon

Sermon Title: MAHINUNGDANON ANG PAGKAMASINUGTANON Scripture Text: JUAN 14:23-24 (ANG BIBLIA) By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Juan 3:16 (Ang Biblia) 16 Kay gihigugma sa Dios ang kalibotan sa ingon nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak aron nga ang tanang motuo kaniya dili malaglag kondili makabaton sa kinabuhing dayon. Isaias 7:14 (Ang Biblia) 14 Busa ang Ginoo gayod maoy maghatag kaninyo ug usa ka ilhanan. Tan-awa, ang usa ka batan-ong babaye magsamkon, ug manganak ug usa ka batang lalaki,…

Living In The Light of Christmas

How has Christmas changed you? How does Christmas changed our world? Sermon Title: LIVING IN THE LIGHT OF CHRISTMAS Sermon Text: LUKE 2:10-14 (NIV) Sermon Series: EMMANUEL: ANTICIPATING, CELEBRATING, TRANSFORMING By: BRO JEREMY LEONES Sermon Notes: Luke 2:10-14 NIV 10 But the angel said to them, “Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. 11 Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord.…

Ang Pasko Plano ug Katuyu-an Sa Dios

Sermon Title: ANG PASKO PLANO UG KATUYU-AN SA DIOS Scripture Text: NAGKALAIN-LAING TEKSTO By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Juan 3:16-17 (Ang Biblia) 16 Kay gihigugma sa Dios ang kalibotan sa ingon nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak aron nga ang tanang motuo kaniya dili malaglag kondili makabaton sa kinabuhing dayon. 17 Kay wala ipadala sa Dios ang iyang Anak nganhi sa kalibotan aron sa paghukom sa kalibotan kondili aron nga ang kalibotan maluwas pinaagi kaniya. Juan 3:1-3 (Ang…