Sermons from October 2023

Identity Matters

Our primary identity is not our roles or the labels we carry but that our Lord bought us to be his own. Sermon Title: IDENTITY MATTERS Sermon Text: EPHESIANS 1:1-8 (NIV) Sermon Series: EPHESIANS: GOD’S PLAN FOR GOD’S PEOPLE By: PTR NESTOR SY Sermon Notes: EPHESIANS 1:1-8 NIV 1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, To the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus:2 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.3…

Importante Ang Imong Pagkatawo (Identity)

Sermon Title: IMPORTANTE ANG IMONG PAGKATAWO (IDENTITY) Scripture Text: EFESO 1:1-8 (ANG BIBLIA) Sermon Series: EFESO: ANG PLANO SA DIOS SA IYANG KATAWHAN By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Mga Taga-Efeso 1:1-8 (Ang Biblia) 1 Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, Alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug diha kang Cristo Jesus:2 Kaninyo maanaa unta ang grasya ug ang kalinaw nga gikan sa Dios nga atong Amahan ug gikan sa Ginoong Jesu-Cristo.3 Dayegon nato ang…

The Exclamation Point of Thanksgiving

Sermon Title: THE EXCLAMATION POINT OF THANKSGIVING Sermon Text: 1 CHRONICLES 16:8 (NIV) By: PTR. NESTOR SY Sermon Notes: 1 CHRONICLES 16:1-8 NIV 1 They brought the ark of God and set it inside the tent that David had pitched for it, and they presented burnt offerings and fellowship offerings before God.2 After David had finished sacrificing the burnt offerings and fellowship offerings, he blessed the people in the name of the LORD.3 Then he gave a loaf of bread, a cake…

Pasalamat ug Pagdayeg Sa Dios

Sermon Title: PASALAMAT UG PAGDAYEG SA DIOS Scripture Text: 1 MGA CRONICAS 16:34-36 (ANG BIBLIA) By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: 1 Mga Cronicas 16:34-36 (Ang Biblia) 34 O pagpasalamat kamo sa Ginoo kay siya maayo man; kay ang iyang gugmang walay paglubad nagpadayon hangtod sa kahangtoran!35 Isulti usab, “Luwasa kami, O Dios sa among kaluwasan, ug tigoma kami ug luwasa gikan sa mga kanasoran, aron makapasalamat kami sa imong balaan nga ngalan, ug maghimaya diha sa pagdayeg kanimo.36 Dalaygon ang Ginoo,…

Nganong Mag-Ampo

“Sa miaging Dominggo naghisgot kita sa Kristohanong pagkinabuhi diha sa pag-ampo ug ang mahitungod sa malahutayong pag-ampo. Nga kita dili molunga ug magpadayon kita diha sa pag-ampo nga magtukaw ug puno sa pagpasalamat, ug mapailubon kita nga magpaabot sa tubag sa Dios. Gipasabot kini ni Pablo nga siya nakasabot kun nganong mag-ampo ug unsa ang gahom niini. Kabahin na kini sa iyang kinabuhi ug iya usab nga gidahum nga mahimo kining kabahin sa matag kinabuhi sa mga Kristohanong pinaagi sa pag-ampo pinasubay sa kabubut-on sa Dios. Bisan pa nga kita nasayod nga kita mag-ampo kanunay, apan kadaghanan o kasagaran wala mohimo niini. Usa ka rason nga atong makita ngano, tungod kay wala gayud nato masabti ang katuyuan nganong mag-ampo?”