HABAKUK: Pagtuo Taliwala Sa Kapakyasan Sa Kinabuhi

Sa Dihang Atong Makita ang Dios

Sermon Title: SA DIHANG ATONG MAKITA ANG DIOS Scripture Text: HABAKUK 3:1-15 (ANG BIBLIA) Sermon Series: HABAKUK: PAGTUO TALIWALA SA KAPAKYASAN SA KINABUHI By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: Habakuk 3:1-15 (Ang Biblia) 1 Ang pag-ampo ni Habakuk nga propeta sumala sa Sigionot.2 O Ginoo, nakabati ako sa balita mahitungod kanimo, ug sa imong buhat, O Ginoo, ako nahadlok. Taliwala sa katuigan bag-oha kini, taliwala sa katuigan ipahibalo kini; diha sa kapungot hinumdomi ang kaluoy.3 Ang Dios mianhi gikan sa Teman, ug ang…

Kung Adunay Nawala Nga Mga Piraso

Ang paghulat sa usa ka butang mao ang pag-ila nga wala kitay control. Sermon Title: KUNG ADUNAY NAWALA NGA MGA PIRASO Scripture Text: HABAKUK 1:12-2:1 (ANG BIBLIA) Sermon Series: HABAKUK: PAGTUO TALIWALA SA KAPAKYASAN SA KINABUHI By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: Habakuk 1:12-2:1 (Ang Biblia) 12 Dili ba ikaw gikan man sa walay kataposan, O Ginoo nga akong Dios, ang akong Balaan? Dili kami mangamatay. O Ginoo, ikaw nagtudlo kanila alang sa paghukom; ug ikaw, O Bato, nagpabarog kanila alang sa pagpanton.13…

Sa Diha Nga Ang Dios Daw Wala

Sa atong pagtuon sa basahon sa Habakuk, atong makita nga nangutana usab siya sa mga pangutana nga atong kanunay gipangutana sa Dios. Mitunaw kining maong mga pangutana naggikan sa mga butang nga nanghitabo nga sukwahi sa iyang gituhuan nga mahitabo.