ATONG BARUGANAN:PAGMUGNA UG LIG-ON NGA PAGTUO

Serye sa pagtuon kabahin sa pundasyon sa atong pagtuo.

Pakighinabi Unaha

“Ang pag pa ambit sa ebanghelyo nagpasabot lamang nga kita magahisgot mahitungod sa atong pagtuo sa yano nga pamaagi diha sa atong matag adlaw na pakighinabi.”

Ang Balaang Espiritu: Ang Dios Nagauban Kanato Ug Anaa Siya Kanato

Sermon Title: ANG BALAANG ESPIRITU: ANG DIOS NAGAUBAN KANATO UG ANAA SIYA KANATO Scripture Text: JUAN 14:16-17 Sermon Series: PAGMUGNA UG LIG-ON NGA PAGTUO: ATONG BARUGANAN Sermon Notes: Juan 14:16-17 (GNT – CEB – MAAYONG BALITA) 16 Mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo niyag laing Magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangtoran.17 Siya mao ang Espiritu sa kamatuoran. Ang kalibotan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha…