Sermons on Rapture

Bayawon

“Mao kini ang gipasabot; nga si Hesus namatay ug ang mga Kristohanon daw sa nahikatulog lang tungod kay giangkon ni Hesus ang kayugot sa Dios diri kanato ug siya namatay puli kanato. Ug ang iyang kamatayon, kamatayon sa usa ka kalag nga gisulatan ug siya ang miangkon mao nga ang kamatayon sa mga magtotoo dili na usa ka tunglo sa sala kundili sama ra sa nahikatulog tungod kay giangkon nani Hesus ang silot sa kamatayon nga alang unta kanato. Kun mahanaw na ang atong lawas, wala kita mamatay apan sama ra sa nahikatug. Tungod kay si Hesus ang namatay.”

The Comfort of the Rapture

“The rapture is a Bible teaching which says that there will be one generation of Christians who will not face physical death. This generation, who are alive when Jesus returns, will be caught up with him in the air and will not face physical death.”

Ang Kahupayan sa Pagsakgaw

“Atong tan-awon ang gipahayag ni Kristo sa Juan 14 diin naghisgot ug Rapture. Gitawag kini ug Upper Room discourse ug mao kini ang ikaduha sa hataas nga mensahe ni Hesus sa bibliya. (Ang una mao ang sermon on the mount sa Mateo 5-7). Ang ikaduha mao ang upper room discourse.”