Sermons on John

The Comfort of the Rapture

“The rapture is a Bible teaching which says that there will be one generation of Christians who will not face physical death. This generation, who are alive when Jesus returns, will be caught up with him in the air and will not face physical death.”

Ang Kahupayan sa Pagsakgaw

“Atong tan-awon ang gipahayag ni Kristo sa Juan 14 diin naghisgot ug Rapture. Gitawag kini ug Upper Room discourse ug mao kini ang ikaduha sa hataas nga mensahe ni Hesus sa bibliya. (Ang una mao ang sermon on the mount sa Mateo 5-7). Ang ikaduha mao ang upper room discourse.”

Mahinungdanon Ang Pagkamasinugtanon

Sermon Title: MAHINUNGDANON ANG PAGKAMASINUGTANON Scripture Text: JUAN 14:23-24 (ANG BIBLIA) By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Juan 3:16 (Ang Biblia) 16 Kay gihigugma sa Dios ang kalibotan sa ingon nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak aron nga ang tanang motuo kaniya dili malaglag kondili makabaton sa kinabuhing dayon. Isaias 7:14 (Ang Biblia) 14 Busa ang Ginoo gayod maoy maghatag kaninyo ug usa ka ilhanan. Tan-awa, ang usa ka batan-ong babaye magsamkon, ug manganak ug usa ka batang lalaki,…

Ang Pasko Plano ug Katuyu-an Sa Dios

Sermon Title: ANG PASKO PLANO UG KATUYU-AN SA DIOS Scripture Text: NAGKALAIN-LAING TEKSTO By: PTR MATIAS MAHUSAY SR. Sermon Notes: Juan 3:16-17 (Ang Biblia) 16 Kay gihigugma sa Dios ang kalibotan sa ingon nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak aron nga ang tanang motuo kaniya dili malaglag kondili makabaton sa kinabuhing dayon. 17 Kay wala ipadala sa Dios ang iyang Anak nganhi sa kalibotan aron sa paghukom sa kalibotan kondili aron nga ang kalibotan maluwas pinaagi kaniya. Juan 3:1-3 (Ang…

Nakita Ko Ang Ginoo

“Ang pagkabanhaw ni Kristo, sama sa iyang paglansang sa krus, usa ka pulong gikan sa Dios nga nagsulti sa usa ka lawom nga kamatuoran nga nagbag-o sa tanan.” – Adam Hamilton (hinubad)

Ang Pagkabanhaw ni Kristo

Sermon Title: ANG PAGKABANHAW NI KRISTO (Atong Buhing Paglaum) Scripture Text: JUAN 20:11-18 Sermon Notes: Juan 20:11-18 11 Apan sa gawas sa lubnganan, si Maria nagtindog nga naghilak, ug samtang naghilak siya, miyuko siya ngadto sa lubnganan. 12 Ug iyang nakita ang duha ka anghel nga nagbisti ug puti, naglingkod sa dapit nga gibutangan sa lawas ni Jesus, ang usa diha sa ulohan ug ang usa diha sa tiilan. 13 Unya sila miingon kaniya, “Babaye, nganong naghilak man ikaw?” Siya miingon kanila,…

Pakighinabi Unaha

“Ang pag pa ambit sa ebanghelyo nagpasabot lamang nga kita magahisgot mahitungod sa atong pagtuo sa yano nga pamaagi diha sa atong matag adlaw na pakighinabi.”