Mga Sulat Ngadto Sa Pito Ka Iglesia

Laodicea: Ang Dagaang Nga Iglesia

Sermon Title: LAODICEA: ANG DAGAANG NGA IGLESIA Sermon Text: PINADAYAG 3:14-22 (ANG BIBLIA) Sermon Series: MGA SULAT NGADTO SA PITO KA IGLESIA By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: Pinadayag 3:14-22 (Ang Biblia) 14 “Ug ngadto sa anghel sa iglesia sa Laodicea, isulat kini: ‘Mao kini ang mga pulong sa Amen, ang kasaligan ug tinuod nga saksi, ang sinugdanan sa mga binuhat sa Dios:15 “ ‘Nasayod ako sa imong mga buhat, nga ikaw dili bugnaw ug dili usab init. Maayo unta ug bugnaw ka pa…

Filadelfia: Ang Iglesia Nga Matinud-anon

Sermon Title: FILADELFIA: ANG IGLESIA NGA MATINUD-ANON Sermon Text: PINADAYAG 3:7-13 (ANG BIBLIA) Sermon Series: MGA SULAT NGADTO SA PITO KA IGLESIA By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: Pinadayag 3:7-13 (Ang Biblia) 7 “Ug ngadto sa anghel sa iglesia sa Filadelfia, isulat kini: ‘Mao kini ang mga pulong niadtong Balaan ug Matuod nga mao ang nagkupot sa yawi ni David, ang magbukas nga walay makatak-op, ang magtak-op nga walay makabukas.8 “ ‘Nasayod ako sa imong mga buhat. Tan-awa, gibutang nako sa imong atubangan ang…

Tiatira: Ang Matugtanon Nga Iglesia

Sermon Title: TIATIRA: ANG MATUGTANON NGA IGLESIA Sermon Text: PINADAYAG 2:18-29 (ANG BIBLIA) Sermon Series: MGA SULAT NGADTO SA PITO KA IGLESIA By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: Pinadayag 2:18-29 (Ang Biblia) 18 “Ug ngadto sa anghel sa iglesia sa Tiatira isulat kini: ‘Mao kini ang mga pulong sa Anak sa Dios nga ang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo, ug ang mga tiil sama sa bronsi nga gipasinawan.19 “ ‘Nasayod ako sa imong mga buhat, sa imong gugma ug pagtuo ug…

Pergamo: Ang Iglesia Nga Nikompromiso

Sermon Title: PERGAMO: ANG IGLESIA NGA NIKOMPROMISO Sermon Text: PINADAYAG 2:12-17 Sermon Series: MGA SULAT NGADTO SA PITO KA IGLESIA By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: Pinadayag 2:12-17 (Ang Biblia) 12 “Ug ngadto sa anghel sa iglesia sa Pergamo, isulat kini: ‘Mao kini ang mga pulong sa naghupot sa hait nga espada nga adunay sulab.13“ ‘Nasayod ako sa dapit nga imong gipuy-an, diin anaa ang trono ni Satanas. Gihuptan nimo ang akong ngalan ug wala nimo ilimod ang imong pagtuo kanako bisan pa…

Smirna: Ang Gilutos Nga Iglesia

Sermon Title: SMIRNA: ANG GILUTOS NGA IGLESIA Sermon Text: GIPADAYAG 2:8-11 Sermon Series: MGA SULAT NGADTO SA PITO KA IGLESIA By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: Pinadayag 1:17-18 (Ang Biblia) 17 Sa pagkakita nako kaniya, natumba ako nga daw patay diha sa iyang tiilan. Ug gitapion niya kanako ang iyang tuo nga kamot ug miingon siya kanako, “Ayaw kahadlok! Ako mao ang sinugdan ug ang kataposan 18 ug ang buhi. Ako namatay, apan tan-awa, ako karon buhi hangtod sa kahangtoran, ug ania kanako…

Ephesus: Ang Iglesya Nga Nawad-an Ug Gugma

Sermon Title: EPHESUS: ANG IGLESYA NGA NAWAD-AN UG GUGMA Sermon Text: MGA PINADAYAG 2:1-7 (ANG BIBLIA) Sermon Series: MGA SULAT NGADTO SA PITO KA IGLESIA By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: Pinadayag 2:1-7 (Ang Biblia) 1 “Ngadto sa anghel sa iglesia sa Efeso, isulat kini: ‘Mao kini ang mga pulong sa nagkupot sa pito ka bituon diha sa iyang tuo nga kamot, ang naglakaw taliwala sa pito ka lamparahan nga bulawan.2 “ ‘Nasayod ako sa imong mga buhat, sa imong paghago ug…