Sermons from May 2023

View From The Cave

Praising God is a matter of obedience. And the test of obedience isn’t when you feel like obeying, but when you don’t.

Kasina: Ang Sala Nga Wala Nato Hibalo-i Nga Naa Ta

Sermon Title: KASINA: ANG SALA NGA WALA NATO HIBALO-I NGA NAA TA Sermon Text: 1 SAMUEL 18:6-16 (ANG BIBLIA) Sermon Series: PIKAS BAHIN: PAGTUON SA KINABUHI NI DAVID By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: 1 SAMUEL 18:6-16 (Ang Biblia) 6 Samtang namauli sila, human mapatay ni David ang Filistihanon, ang mga babaye nanggula gikan sa tanang siyudad sa Israel nga nag-awit ug nagsayaw aron sa pagsugat kang Hari Saul, uban ang mga gagmayng tambor, uban sa kalipay, uban sa mga awit sa mga…