Sermons from June 2023

Ephesus: Ang Iglesya Nga Nawad-an Ug Gugma

Sermon Title: EPHESUS: ANG IGLESYA NGA NAWAD-AN UG GUGMA Sermon Text: MGA PINADAYAG 2:1-7 (ANG BIBLIA) Sermon Series: MGA SULAT NGADTO SA PITO KA IGLESIA By: PTR MATT MAHUSAY SR. Sermon Notes: Pinadayag 2:1-7 (Ang Biblia) 1 “Ngadto sa anghel sa iglesia sa Efeso, isulat kini: ‘Mao kini ang mga pulong sa nagkupot sa pito ka bituon diha sa iyang tuo nga kamot, ang naglakaw taliwala sa pito ka lamparahan nga bulawan.2 “ ‘Nasayod ako sa imong mga buhat, sa imong paghago ug…

The Burden of Success

“The best way and the only way to make our cross bearable is to embrace it, to accept it and decide everyday to carry it willingly and joyfully.”

From Setback To Comeback

“Whatever else we lose, we are rich if we have God. Whatever else we have, we are poor if we do not have the Lord.”